top of page

Selected Publications

2023:​

      Yulu Huang, Weiqiang Wang, Jonathan K. Whitmer and Rui Zhang#

      Soft Matter 19, 483-496 (2023).

  • Collective Transport and Reconfigurable Assembly of Nematic Colloids by Light-Driven Cooperative Molecular Reorientations 

      Jinghua Jiang*, Xinyu Wang*, Oluwafemi Issac Akomolafe*, Wentao Tang, Asilehan Zhawure, 

      Kamal Ranabhat, Rui Zhang# and Chenhui Peng#

      Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. accepted (2023).

      Haoran Xu, Yulu HuangRui Zhang and Yilin Wu

       Nature Physics 19, 46-51 (2023). Reported in Nature News & Views.

      Qing Zhang, Shuang Zhou, Rui Zhang and Irmgard Bischofberger

      Science Advances 9, eabq6820 (2023).

 

2022:

       Jinghua Jiang*, Kamal Ranabhat*, Xinyu Wang*, Hailey Rich, Rui Zhang# and Chenhui Peng#

      Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 119 (23) e2122226119 (2022).

      Rui Zhang#, Ali Mozaffari and Juan J. de Pablo#

       Science Advances 8, eabg9060 (2022). Reported in CroucherUChicago NewsEurekAlert, Deeptech, iScientist.

      De-Qing Zhang, Peng-Cheng Chen, Zhong-Yi LiRui Zhang and Bo Li

       Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 119 (50) e2122494119 (2022).

      Mohsen Esmaeili, Kyle George, Gelareh Rezvan, Nader Taheri-Qazvini, Rui Zhang# and Monirosadat Sadati#

      Langmuir 38 (7) 2192–2204 (2022). Featured in Cover.

      Tejal Pawale*, Shengzhu Yi*, Xiaowei Wang, Rui Zhang# and Xiao Li#

      Soft Matter 18, 5939–5948 (2022). Featured in Cover.

      Nitin Kumar*, Rui Zhang*, Steven A. Redford*, Juan J. de Pablo and Margaret L. Gardel#

      Soft Matter 18, 5271–5281 (2022).

2021:

      Rui Zhang*, Steven Redford*, Paul Ruijrok, Nitin Kumar, Ali Mozaffari, Sasha Zemsky, Aaron Dinner, Vincenzo Vitelli,

       Zev Bryant, Margaret Gardel and Juan J. de Pablo

       Nature Materials 20, 875–882 (2021)Reported by UChicago PME News, HKUST News.

      Rui Zhang*, Ali Mozaffari* and Juan J. de Pablo
       
Nature Reviews Materials 6, 437–453 (2021).

      Weiqiang Wang and Rui Zhang#

       Crystals 11, 1071 (2021), invited article.

       Qing Zhang*, Rui Zhang*, Baoliang Ge*, Zahi Yaqoob, Peter T. C. So and Irmgard Bischofberger

       Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 118 (35) e2108361118 (2021).

       Ali Mozaffari*, Rui Zhang*, Noe Atzin and Juan J. de Pablo

       Physical Review Letters 126, 227801 (2021).

Prior to HKUST:

       Tadej Emersic*, Rui Zhang*, Ziga Kos*, Simon Copar*, Natan Osterman, Juan J. de Pablo and Uros Tkalec

       Science Advances 5, eaav4283 (2019).

       Andrey Sokolov*, Ali Mozaffari*, Rui Zhang*, Juan J. de Pablo and Alexey Snezhko

       Phys. Rev. X 9, 031014 (2019). Reported by UChicago PME News.

      Rui Zhang*, Nitin Kumar*, Jennifer Ross, Margaret L. Gardel and Juan J. de Pablo

       Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 115 (2) E124-E133 (2018).

       Nitin Kumar*, Rui Zhang*, Juan J. de Pablo and Margaret L. Gardel

       Science Advances (10), eaat7779 (2018).

       Hadi Ramezani-Dakhel, Monirosadat Sadati, Rui Zhang, Mohammad Rahimi, Khia Kurtenbach, Benoit Roux and Juan J. de Pablo

       ACS Central Science (12), 1345 (2017). 

      Rui Zhang, Ye Zhou, Mohammad Rahimi and Juan J. de Pablo

       Nature Communications 7, 13483 (2016). Reported by UChicago PME News; collected in Nature Research Topic "Active Matter".

      Rui Zhang, Ye Zhou, Jose A. Martinez-Gonzalez, Juan P. Hernandez-Ortiz, Nicholas L. Abbott and Juan J. de Pablo

       Science Advances (8), e1600978 (2016). Reported by UChicago News.

      Rui Zhang, Tyler Roberts, Igor Aranson and Juan J. de Pablo

       J. Chem. Phys144, 084905 (2016).

      Rui Zhang, Samaneh Farokhirad, Taehun Lee and Joel Koplik

       Phys. Fluids 26, 082003 (2014).

      Rui Zhang and Joel Koplik

       Phys. Rev. E 85, 026314 (2012). Reported by APS synopsis.

* equal contribution.

# corresponding author.

A full list of publications can be found here.

bottom of page